fbpx

Algemene voorwaarden

1. Aansprakelijkheid
Trainingscentrum Helena en het personeel van Trainingscentrum Helena zijn NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële of immateriële schade (bv. emotionele schade) van goederen of aan studenten, noch voor persoonlijk of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. Ondergetekende is zich ervan bewust dat het beoefenen van zelfverdediging risico’s met zich mee kan brengen. Hij/zij neemt eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van zelfverdediging of van sportdisciplines (bv. fysieke en mentale trainingen, sparvormen of andere activiteiten) en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met een van eerder vernoemde activiteiten kan ontstaan, voor eigen risico. Tevens zal ondergetekende Trainingscentrum Helena en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derde ten deze. De instructeur doceert lessen waarbij het aanraken van de cursisten onvermijdelijk is en is daardoor genoodzaakt fysiek contact te maken met de leden. Contact, dat kan variëren van eenvoudige handopleggingen om voelbaar een uitvoering/techniek te verbeteren tot omvattingen, grepen, stoot- en traptechnieken, en welke een fysieke/mentale impact kunnen hebben op het lid.
2. Inschrijving
Nieuwe inschrijvingen geschieden in overleg met de instructeur/ Trainingscentrum Helena. Inschrijving is voor een periode van 1 jaar tenzij anders overeengekomen; het lidmaatschap wordt daarna automatisch stilzwijgend verlengd met telkens een maand. Voor inschrijven geldt een legitimatieplicht.. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier stemt het lid in met de huisregels en voorwaarden van Trainingscentrum Helena.
3. Wijziging
Wijziging geschiedt uitsluitend met gebruik van het wijzigingsformulier van Trainingscentrum Helena, voorzien van handtekening. De werkelijke datum van wijziging is in deze de datum die door een werknemer schriftelijk is bevestigd. Mondeling of per telefoon wijzigen is niet mogelijk.
4. Beëindiging:
Bij beëindiging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand met betaling van de opzegmaand. Opzegging geschiedt uitsluitend met gebruik van het uitschrijfformulier van Trainingscentrum Helena, voorzien van handtekening. De werkelijke datum van uitschrijving is in deze de datum die door een werknemer schriftelijk is bevestigd. Mondeling of per telefoon opzeggen is niet mogelijk. Wanneer het lid het lidmaatschap niet schriftelijk beëindigt, blijft er sprake van een overeenkomst en zal het verschuldigde bedrag van de contributie maandelijks worden geïncasseerd tot het moment van werkelijke uitschrijving, met in acht neming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand.
5. Betaling

5.1 Maandelijkse contributie

Het incasseren van de maandelijkse contributie heeft geen verband met het wel of niet deelnemen aan de trainingen door het lid. De contributie, respectievelijk het overeengekomen bedrag, conform het besproken lidmaatschap voor automatische incasseren, wordt maandelijks geïncasseerd. De contributie, welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Trainingscentrum Helena worden aangepast. De cursist heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren. Bij niet tijdige betaling wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De kosten, verbonden aan dit incasso, komen voor rekening van de cursist.

5.2 Overige betalingen

Het ontvangen van de gelden voor deelname aan trainingen die niet maandelijks worden geïncasseerd, geschiedde conform de op de website aangegeven wijze (via iDeal, pin of factuur; afhankelijk van het product). Het overeengekomen bedrag wordt in één keer of, indien gewenst, in vier termijnen geïnd. Alleen na betaling van het (eerste termijn)bedrag maakt het lid/de klant aanspraak op het gekochte product. De overeengekomen betaling heeft geen verband met het wel of niet deelnemen aan de trainingen/diensten door het lid/de klant. Indien er sprake is van een garantieregeling, dan mag het lid/de klant bij ontevredenheid over het product/de dienst daar binnen de aangegeven periode aanspraak op maken, waarna Trainingscentrum Helena het volledige aankoopbedrag, minus het niet-restitueerbare bedrag, restitueert.

6. Overige bepalingen
7. Webshop

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Trainingscentrum Helena. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Trainingscentrum Helena. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Trainingscentrum Helena behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Trainingscentrum Helena erkend. 1.4 Trainingscentrum Helena garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. LEVERING

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt of zolang de dienst beschikbaar is.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Trainingscentrum Helena bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. In het geval van de aankoop van een dienst met een gefixeerde startdatum is dit niet van toepassing en is deze termijn niet van kracht. Indien het leveren van een product niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Trainingscentrum Helena is vrij om gefixeerde data van evenementen en diensten te wijzigen zonder dat de betalingsverplichting hiermee vervalt. In het geval dat een consument niet in staat kan zijn deel te nemen aan de vooraf besproken dient, zal deze de dienst op een later moment alsnog afgenomen kunnen worden. Er is sprake van restitutie van betaling.

2.3 Aan de leveringsplicht van Trainingscentrum Helena zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Trainingscentrum Helena geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. PRIJZEN

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief BTW.

4. ZICHTTERMIJN/HERROEPINGSRECHT

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Trainingscentrum Helena heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Trainingscentrum Helena. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Trainingscentrum Helena er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals abonnementen, trainingen, cursussen of evenementen door Trainingscentrum Helena aangeboden.

4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:

diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van veertien werkdagen
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
goederen of diensten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

5. GEGEVENSBEHEER

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Trainingscentrum Helena, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Trainingscentrum Helena. Trainingscentrum Helena houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Trainingscentrum Helena respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Trainingscentrum Helena maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. GARANTIE EN CONFORMITEIT

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de 01-01-2015 van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Trainingscentrum Helena deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Trainingscentrum Helena. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Trainingscentrum Helena schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Trainingscentrum Helena gegrond worden bevonden, zal Trainingscentrum Helena naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Trainingscentrum Helena en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Trainingscentrum Helena) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Trainingscentrum Helena gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Trainingscentrum Helena voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Trainingscentrum Helena is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Trainingscentrum Helena in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Trainingscentrum Helena en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. AANBIEDINGEN

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Trainingscentrum Helena zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 5 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Trainingscentrum Helena slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Trainingscentrum Helena gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Trainingscentrum Helena kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. OVEREENKOMST

8.1 Een overeenkomst tussen Trainingscentrum Helena en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Trainingscentrum Helena op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Trainingscentrum Helena behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Trainingscentrum Helena gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. OVERMACHT

10.1 Trainingscentrum Helena is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Trainingscentrum Helena alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Trainingscentrum Helena behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Trainingscentrum Helena gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Trainingscentrum Helena bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Trainingscentrum Helena is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1 Eigendom van alle door Trainingscentrum Helena aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Trainingscentrum Helena zolang de afnemer de vorderingen van [TRAININGSCENTRUM HELENA] uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Trainingscentrum Helena wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Trainingscentrum Helena geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Trainingscentrum Helena of een door Trainingscentrum Helena aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Trainingscentrum Helena haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Trainingscentrum Helena zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Trainingscentrum Helena.

13. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Trainingscentrum Helena en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Trainingscentrum Helena kennis, tenzij Trainingscentrum Helena er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

8. Automatische incasso

Artikel 1
Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en af te geven of op te sturen. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Trainingscentrum Helena het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.

Artikel 2
De periode van inschrijving wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan uiterlijk 1 kalendermaand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, middels het daarvoor bestemde uitschrijfformulier. Het geschreven document dient voorzien te zijn van een handtekening.

Artikel 3
De betaling van de verschuldigde contributie per overeengekomen termijn, respectievelijk het overeengekomen bedrag, conform het besproken lidmaatschap, dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en wel uiterlijk bij het begin van een nieuwe termijn. Betaling dient te geschieden via automatisch incasso.

Artikel 4
Indien betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering, dient de betaling alsnog binnen 7 dagen te worden voldaan. (zonder kosten). Hierna worden administratiekosten in rekening gebracht.
Betaling door de klant dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Trainingscentrum Helena B.V. te Haarlem (hierna verder te noemen: “Trainingscentrum Helena”).
De inning van de vordering zal worden uitgevoerd door Trainingscentrum Helena. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Trainingscentrum Helena gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur, een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd), de herinnerings- en aanmaningskosten en eventuele kosten van herincasso in rekening te brengen. Indien de klant niet tijdig betaalt is de klant Trainingscentrum Helena naast vorenstaande rente, herinnerings- en aanmaningskosten en kosten van herincasso tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke zullen worden berekend aan de hand van het rapport Voorwerk II, onverminderd het recht van Trainingscentrum Helena om de daadwerkelijk gemaakte kosten, aan de klant in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

Artikel 5
Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Trainingscentrum Helena om de overeenkomst te ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting. Het lid kan dan de toegang tot de leslocatie/vestiging worden geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Artikel 6
De contributie, welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Trainingscentrum Helena worden aangepast. De cursist heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien deze de wijzigde contributie niet wenst te accepteren. Ondertekende heeft 56 dagen de tijd om zijn/haar bankkantoor de opdracht te geven het bedrag terug te boeken als hij/zij het niet eens is met de afschrijving.

Artikel 7
De persoonsgegevens en of bedrijfsgegevens die Trainingscentrum Helena in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) gebruikt voor of bij:

a. risicoanalyses;
b. het deelnemen aan waarschuwingssystemen binnen en buiten de branche;
c. de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.

 

Aanmelden nieuwsbrief


Onze locaties

Haarlem

Gonnetstraat 7
2011 KA Haarlem

Alphen aan den Rijn

Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen a/d Rijn

Officieel lid van:

Copyright © Trainingscentrum Helena
Volg ons